top of page

Dutch FilmWorks hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe wij hiermee omgaan staat beschreven in deze privacy policy. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website(s). Dutch FilmWorks houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

 

Dutch FilmWorks bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen. U heeft altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dutch FilmWorks verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden; communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en informatieverschaffing. Uw persoonsgegevens
worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van
de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Dutch FilmWorks kan de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, functie en geslacht. In het geval van
leveranciers gaat het tevens om kvk-gegevens, btw-nummer en bankgegevens.

Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dutch FilmWorks verwerkt ten behoeve het
uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

 

Er wordt gebruik gemaakt van voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, postadres,
e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens, kopie ID, BSN-nummer. Persoonsgegevens worden door Dutch FilmWorks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals: 1) voor het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 1) de loonadministratie; 2) betalingen van facturen;
3) uitnodigingstrajecten over onze events/ premières; 4) informatieverschaffing over onze filmreleases.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Voorbeelden zijn;

 • een verwerkingsovereenkomst met een drukker of eventorganisator voor de verzending van uitnodigingen, registratie van aanmeldingen en verzenden van tickets.

 • een verwerkingsovereenkomst met een joint promotion partner voor het verzenden van prijzen
  naar winnaars.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wanneer
dit wel noodzakelijk blijkt te zijn, zullen wij hierover eerst schriftelijk afspraken maken met onze opdrachtgever.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEVEILIGING

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dutch FilmWorks van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

UW RECHTEN

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

CAMERABEVEILIGING

 

Ons pand en de omliggende parkeerplaats is beveiligd met camera’s. Bij het betreden van ons pand wordt u hier uitdrukkelijk op geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij zo lang als technisch mogelijk is alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

COOKIEBELEID

 

Wij kunnen op onze websites gebruik van zogeheten “cookies” maken. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of
Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij kunnen gebruik maken van zowel “functionele cookies” als “tracking cookies”. De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een evenement. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten
van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

 

Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met compliance@dfw.nl of bellen naar 088 - 12 02 020.

Privacy Policy Algemeen

bottom of page